2-3-1-4- اثرات اجتماعی 23
2-3-2- جنبه های تکنیکی زراعت در کشاورزی ارگانیک 24
2-3-2-1- مدیریت خاک در کشاورزی ارگانیک 24
2-3-2-2- مدیریت تغذیه گیاهی در کشاورزی ارگانیک 25
2-3-2-3- مدیریت تناوب زراعی در کشاورزی ارگانیک 25
2-3-2-4- مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک 25
2-3-2-5- مدیرت کنترل آفات و بیماریها در کشاورزی ارگانیک 25
2-4- معایب کشاورزی ارگانیک 26
2-4-1- گرانی محصولات غذایی ارگانیک 26
2-4-2- نیروی کار بیشتر 26
2-4-3- تغذیه توسط کودهای دامی 27
2-4-4- از بین رفتن محصول توسط آفات 27
2-5- کشاورزی ارگانیک و حفاظت از محیط زیست 27

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-6- چارچوب نظری تحقیق 27
2-7- قیمتگذاری کالاها و خدمات 28
2-7-1-روش‌های غیرمتکی به منحنی تقاضا 29
2-7-2- روش‌های متکی به منحنی تقاضا 29

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-7-2-1- ترجیحات آشکار شده 29
2-7-2-2- ترجیحات اظهار شده 30
2-7-3-روش ارزش‌گذاری مشروط 31
2-7-3-1- مراحل کاربرد روش CVM 32
2-7-3-2- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها 33
2-7-3-3- تکنیک‌های سؤال CVM 33
2-7-3-4- نحوه تدوین مبالغ پیشنهادی 35
2-7-3-5-تشکیل بازار فرضی 36
2-7-3-6- مراحل انجام روش ارزش‌گذاری مشروط 36
2-7-3-7- اعتبار و قابلیت اعتماد بررسی‌های ارزش‌گذاری مشروط 37
2-7-3-7-1- اثر حوزه‌ای مکانی یا اثر القائی 37
2-7-3-7-2- اثر توالی 38

2-7-3-7-3- اثر اطلاعات 39
2-7-3-7-4- اثرات روش استخراج 40
2-7-3-7-5- انحراف فرضیات 40
2-7-3-7-6- انحراف استراتژیک 40
2-7-3-8- دستورالعمل‌هایی اجرای روش ارزشگذاری مشروط 41
2-8- بررسی سوابق پژوهشی 43
2-9- جمع بندی 47
فصل سوم 49
3-1- مقدمه 50
3-2- سیمای منطقۀ مورد تحقیق 50
3-3- روش تحقیق 50
3-4- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری 51
3-4-1- جامعه آماری 51
3-4-2- حجم نمونه 51
3-4-3- روش نمونهگیری 51
3-5- متغیرهای تحقیق 52
3-6- روش گردآوری دادهها 52
3-6-1- مطالعات کتابخانهای 52
3-6-2- مطالعات میدانی 52
3-7- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری تحقیق 53
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل آماری 54
3-8-1- الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت 54

دسته‌ها: پایان نامه

پاسخی بگذارید