پایان نامه

پایان‌نامه c (3703)

3-3-3- تهیه بستر کشت و اعمال تیمار کودی283-3-4- تیمار اسید سالیسیلیک293-3-5- تاریخ برداشت293-3-6- صفات ظاهری اندازه گیری شده293-3-7- اندازهگیری صفات مورفولوژی293-3-8- اندازهگیری صفات بیوشیمیایی313-3-8-1- مشخصات دستگاه HPLC مورد استفاده313-3-8-2- تزریق نمونه گیاهی323-3-8-3- تهیه استاندارد343-3-8-4- تعیین Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (3704)

3-5-6-تعیین عملکرد غلاف خشک در لوبیا …………………………………………………………………………………… 383-5-7-تعیین تعداددانه خشک در بوته لوبیا ……………………………………………………………………………………. 383-5-8-محاسبه شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………………….. 393-5-9-شاخص برداشت دانه ……………………………………………………………………………………………………….. 393-6-تجزیه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 39فصل چهارم:تجزیه وتحلیل4-1- اثرمالچ ومقدارمصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3706)

2-16- عصاره‌های گیاهی172-17- حلال‌های استخراجی182-18- اسانس‌ها182-19- اثرات بیولوژیکی اسانس‌ها182-20- ترکیبات شیمیایی اسانس‌ها182-21- نقش اسانس های گیاهی در تغذیه دام192-22-خصوصیات افزودنی‌های خوراکی202-23- روغن های فرار212-24- تاثیر اسانس ها بر تخمیر میکروبی شکمبه212-25- تاثیر اسانس ها بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3707)

1-5- کلیاتی در رابطه با تیره کاسنی91-6- ماریتیغال101-6-1- مشخصات گیاه101-6-2- نیازهای اکولوژیکی121-6-3- تناوب کشت121-6-4- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز121-6-5- آماده سازی خاک131-6-6- تاریخ و فواصل کاشت131-6-7- روش کاشت141-6-8- مراقبت و نگهداری141-6-9- برداشت محصول15فهرست مطالبعنوانصفحه1-7- Read more…

By 92, ago