3-5-6-تعیین عملکرد غلاف خشک در لوبیا …………………………………………………………………………………… 38
3-5-7-تعیین تعداددانه خشک در بوته لوبیا ……………………………………………………………………………………. 38
3-5-8-محاسبه شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………………….. 39
3-5-9-شاخص برداشت دانه ……………………………………………………………………………………………………….. 39
3-6-تجزیه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 39
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل
4-1- اثرمالچ ومقدارمصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا ………………………………………………………………………… 41
4-2-اثر مالچ ومقدارمصرف آهن برتعداد غلاف سبز لوبیا …………………………………………………………………. 41
4-3-اثر مالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه سبز لوبیا ……………………………………………………………………… 43
4-4-اثرمالچ ومقدار مصرف آهن برعملکرد غلاف سبزلوبیا ……………………………………………………………….. 44
4-5-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه درغلاف لوبیا ………………………………………………………………… 45

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

4-6-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکردبیولوژیک لوبیا …………………………………………………………………. 46

4-7-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکردقسمت های هوایی ……………………………………………………………. 47
4-8-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن عملکرددانه خشک درلوبیا ………………………………………………………………. 49
4-9-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برعملکرد غلاف خشک لوبیا …………………………………………………………… 50
4-10-اثرمالچ ومقدارمصرف آهن برتعداددانه خشک دربوته لوبیا ………………………………………………………. 51
4-11-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد دانه خشک در هرغلاف لوبیا……………………………………………. 51
4-12-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر تعداد غلاف خشک در هربوته لوبیا ………………………………………….. 53
4-13-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر شاخص برداشت لوبیا …………………………………………………………….. 53
4-14-اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر شاخص برداشت دانه لوبیا ……………………………………………………… 54
فصل پنجم: گیری
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 56
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 64
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا ………………………………………………………… 42
نمودار4-2- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر تعداد غلاف سبز لوبیا در واحد سطح ……………………………. 42
نمودار4-3- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر تعداد دانه سبز لوبیا در واحد سطح ……………………………….. 44
نمودار 4-4- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد غلاف سبز لوبیا …………………………………………….. 48
نمودار 4-5-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد بیولوژیک لوبیا ……………………………………………….. 48
نمودار 4-6- اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد قسمتهای هوایی لوبیا …………………………………….. 49
نمودار 4-9-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد دانه خشک لوبیا ……………………………………………… 52
نمودار4-11-اثر مقادیر مختلف مصرف آهن بر عملکرد غلاف خشک لوبیا …………………………………………. 52
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول3-1- مشخصات خاک محل انجام آزمایش …………………………………………………………………………….. 36
جدول4-1-تجزیه واریانس اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا…………. 46
جدول 4-2-جدول مقایسه میانگین اثر مالچ و مقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا . 47
جدول4-3-تجزیه واریانس اثر مالچ ومقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا …………. 49
جدول4-4- مقایسه میانگین اثر مالچ بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا …………………………………….. 49
جدول 4-5- تجزیه واریانس مالچ ومقدار مصرف آهن بر برخی از صفات مورد ارزیابی در لوبیا ……………. 54
جدول4-6-جدول مقایشه میانگین اثر خاک ورزی بر برخی از صفات مورد ارزیابی لوبیا ……………………… 54
چکیده
به منظوربررسی اثرسطوح مختلف آهن واستفاده از مالچ بررشد وعملکرد لوبیاآزمایشی درسال زراعی 1392 به مدت یک فصل زراعی کشت پائیزه بعداز برداشت بادام زمینی در روستای سالستان از توابع آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان بااستفاده از آزمایش کرت های خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد.فاکتور اول در 2سطح شامل استفاده از مالچ وعدم استفاده از مالچ بودوفاکتور دوم اثرات سطوح مختلف،شامل 4 سطح مقادیر مختلف مصرف آهن(0،2،4،6)گرم در لیتر بود.فاصله کاشت بوته ها 15×30سانتی متر بود.از مالچ پوسته برنج به ضخامت 10سانتی متر درکرت هایی که برای استفاده از مالچ در نظر گرفته شده استفاده گردید. جهت اجرای نقشه طرح کرت هاییدر ابعاد 5×2 متر وبه فاصله 50 سانتی متر ازواحد آزمایشی مجاور ایجاد گردیدند.بین تکرارها نیز فاصله ایی حدود 1متر در نظر گرفته شد.در هرتکرار 8کرت ودرمجموع سه تکرار،24 کرت ایجاد گردید.عملیات آماده سازی زمین درشهریور ماه 1392 انجام گرفت.خصوصیات مورد بررسی عبارتند از:ارتفاع بوته، تعدادغلاف سبز،تعدا ددانه سبزلوبیا،عملکرد غلاف سبز لوبیا، تعداد دانه سبز در غلاف، عملکرد بیولوژیک ، عملکرد قسمت های هوایی، عملکرد دانه خشک، عملکرد دانه خشک،عملکرد غلاف خشک، تعداد دانه خشک درهر بوته لوبیا،مورد بررسی قرار گرفت.مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نیز نشان دادکه اثر مالچ برارتفاع بوته لوبیا،غلاق سبز،تعداددانه سبز لوبیا، عملکرد غلاف سبز لوبیا، تعداد دانه سبز لوبیا،عملکرد بیولوژی،عملکرد قسمت های هوایی،عملکرد دانه خشک ،معنی دار نشد.یعنی تاثیر چندانی در جذب آب وعناصر غذایی ،از خاک واستفاده از آن ها در لوبیا نداشت،عدم استفاده از مالچ نیز تاثیری بر صفات فوق از طریق کاهش مقدار رطوبت خاک نداشت.اثر مالچ بر عملکرد غلاف خشک در شرایط استفاده از مالچ وعدم استفاده از مالچ تفاوت معنی داری وجود داشت وهمچنین اثر مالچ به تعداد دانه خشک در هر بوته در لوبیا بسیار معنی دار شد.اثر مقدار آهن برصفات فوق اثر معنی داری داشت، بیشترین ارتفاع بوته با مصرف 2 در هزار وکمترین ارتفاع بوته در مقدار 6 در هزار بود.مصرف 2 در هزار بخاطر کاهش فتواکسیداسیون اکسین در ساقه لوبیا،باعث افزایش ارتفاع بوته شد،همچنین بر سایر صفات،با مصرف آهن معنی دار بودوبا افزایش مقدار مصرف آهن به 6 در هزار به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد که تفاوت آماری معنی داری با سایر صفات مصرف داشت.با افزایش مصرف آهن به 4 تا 6 در هزار باعث شد که تعداد غلاف سبز تشکیل شده در بوته های لوبیا کاهش یابد که از طریق زردی و مسمومیت در بوته نشان داد.نتیجه این که وارد شدن خسارت به سیستم فتوسنتزی بوته لوبیا باعث به هم خوردن توزیع مواد فتوسنتزی بین قسمت های رویشی وزایشی شده واین امر ریزش گل هاوکاهش تشکیل غلاف ها را به دنبال داشته است. اثر متقابل مالچ×مقدار مصرف آهن به تعداد غلا فه در بوته لوبیا معنی دار نشد.اثر مقدار آهن برعملکرد خشک همانند سایر صفات بودوبیشترین عملکرد غلاف خشک از مقادیر مصرف 2و4 در هزار آهن به دست آمد با افزایش مقدار مصرف تا6در هزار عملکرد غلاف خشک کاهش یافت به نظر می رسد این کاهش عمدتا ناشی از کاهش حجم بوته در واحد سطح و نیز کاهش غلاف تشکیل شده در واحد سطح باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کلمات کلیدی: مالچ، آهن، لوبیا، عملکرد، محلول پاشی، خاک
فصل اول
مقدمه
افزایش جمیعت جهان وتخریب منابع طبیعی وبه دنبال آن نیاز مبرم به افزایش تولیدات غذایی ازمشکلات اساسی دنیای امروز به شمار می رود.درواقع افزایش جمیعت جهان وبه دنبال آن نیاز بشر به موادغذایی،سبب فشارمضاعفی به منابع طبیعی شده ودر این راستا پایداری سیستم های کشاورزی موردتهدیدقرار گرفتند.به همین دلیل توجه به تاریخ مناسب جهت کاشت گیاهان و طراحی و اجرای سیستم های پوشش مانندی همچون انواع مختلف مالچ مورد نیاز میباشد که بتواند ضمن حفظ طبیعی ،عملکرد راهم افزایش دهد.دانه حبوبات از جمله لوبیا به عنوان یکی از مهمترین منابع گیاهی غنی از پروتئین بعد از غلات و دومین منبع مهم غذایی انسان به شمار می رود.(باقری وپارسا 1376). بنابر این توجه به کاشت لوبیا و تلاش برای بهبود عملکرد و اجرای عملکرد این گیاه بسیار حائز اهمیت است.لوبیا برای این که رشدمناسبی داشته باشد،درخاک های آهکی و قلیایی کشت می شود با توجه به کشت لوبیا در خاک های آهکی وزیاد بودن مقدار بی کربنات خاک درآنهاکمبود برخی ازعناصرنظیر آهن در این گیاه مشاهده می شود.زیرااین گیاه یکی از گیاهانی است که نیازبه آهن زیادمی باشد.علت این امرنیزانجام تثبیت ازت دراین گیاه می باشد.زیرا آهن یکی ازعناصری است که براساس طبقه بندی های فیزیولوژی، باعث فعال سازی آنزیم هاونیز انتقال الکترون درگیاهان می شودودرگیاه لوبیانیزاین عنصر در ساختارآنزیم نیتروژناز،در ترکیب لگ هموگلوبین وهمچنین در ساختار مولکول فردوکسین که عمل انتقال الکترون رادرتثبیت ازت انجام میدهد،مشاهده می شوداز آنجایی که خاک های زیرکشت لوبیادرشهرستان آستانه اشرفیه دارای بستر مادری آهکی هستند،در نتیجه طبق بررسی pH های انجام شده،این خاک هااز نظربی کربنات کلسیم ونیزکلسیم محلول درخاک بسیارغنیبودو آنها نیز معمولا بالاتر از7 است.مجموعه این عوامل باعث شده که بوته های لوبیادرمراحل رشدخودکمبودآهن رابه وضوح نشان دهند،زیرا بوته های لوبیا به کمبودآهن بسیارحساس هستند علاوه براین،افزایش هزینه نهاده ها،کاهش دسترسی به علف کش های جدیدومقاومت علف های هرزبه علف کش ها،پایداری سیستم های رایج تولیدمحصول راکاهش میدهد(کانلی وهمکاران ، 2001) . به همین دلیل استفاده ازروش های غیرشیمیایی وسازگار با محیط زیست برای کنترل علف های هرز رو به گسترش است . از جمله این روش ها می توان به مالچ بقایای گیاهی اشاره کردهمچنین، یکی از راهکارهای مناسب برای حفظ منابع موجوددرخاک جلوگیری از تلفات آب است که تبخیرازسطح خاک بخشی از آن می باشد.به منظور کاهش تبخیر و حفظ رطوبت به مدت طولانی درخاک، استفاده از مالچ در سطح خاک و یا شخم زدن بعداز آبیاری می تواند موثرواقع گردد.ازآنجایی که بررسی توام اثرآهن و استفاده ازمالچ میتواندنتایج حائزاهمیتی ازنظر میزان تاثیر گذاری برعملکردواجزای عملکرددرگیاه لوبیاداشته باشد،در نتیجه این تحقیق با هدف تعیین مناسب ترین مقدارمصرف آهن جهت دستیابی به عملکردمطلوب دراستان گیلان ونیزبررسی کاربرداستفاده ازمالچ به عملکرد واجزای عملکردلوبیامحلی گیلان به مرحله اجرا درآمد .
فصل دوم
بررسی منابع
2-1- مبدا و پیشینه لوبیا
مبدا لوبیا از نواحی گرمسیری آمریکای جنوبی است وکاشت آن در آمریکااز ادوار خیلی قدیم مرسوم بود.بسیاری ازانواع این گیاه قبل از کشف آمریکا بوسیله سرخپوستان بومی آمریکا کاشته شدو مورداستفاده قرارمیگرفته است(کوچکی و بنایان اول ،1372 ).لوبیای معمولی با نام های مختلف لوبیا فرانسوی و یا لوبیا سبز شناخته می شونداز جنس (phaselous )بوده و شامل 220 گونه است، 20گونه زراعی آنها برای تولیدغلاف سبز یا بذر خشک بیشتر موردکشت وکار قراردارندواغلب درمناطق گرمسیری دنیاانتشاریافته اند.براساس مبداء(منشاء) پیدایش گونه های این جنس به دوگروه تقسیم می شوند:
الف – گونه هایی با مبداء قاره آمریکا(گونه های دنیای جدید )
ب – گونه هایی با مبداء آسیایی (گونه های دنیای قدیم)
مقایسه صفات مورفولوژیک،اکولوژیک،توزیع جغرافیایی،روابط ژنتیکی سوابق باستان شناسی نشان میدهدکه انواع وحشی لوبیا از قاره آمریکا(مرکزی و جنوبی)منشاء یافته اندبا مطالعه روی مارکرهای مولکولی،دو مرکز تنوع بزرگ جغرافیایی شامل آمریکای مرکزی (منطقه فرو آمریکا 1 ) و آمریکای جنوبی ( منطقه آند 2 ) برای لوبیا معرفی کرده اندویک کمربند انتقال بین این دوناحیه در شمال پرو یافته اند.ایزولاسیون جغرافیایی و خودباروری گیاه لوبیا مانع انتغال ژن های یک مبداء یا جمیعت به مبداءیاجمعیت دیگرشده که دلیل عمده اختلاف بین ژنوتیپ های این دومرکز بوده است.گونه های آمریکایی دارای غلاف های بزرگ و نسبتا”پهن،نوک دارمحتوی چندین بذر درشت (4 تا 8 بذر در هر غلاف )وگوشوارک های کوچک ومیخی شکل هستند.برخی انواع لوبیادر این گونه عبارتنداز لوبیا تپاری ، لوبیا فرنگی و یالوبیالیما(انواع دانه درشت در آمریکای جنوبی ودانه ریزدر آمریکای مرکزی)لوبیارونده،لوبیا فرم رونده وغیره(مجنون حسینی،1387)گونه های دنیای قدیم (آسیایی) دارای غلاف های کوچکتر،استوانه ای،بدون نوک،محتوی تعدادزیادی بذرکوچک(گاهی تا 20 عدد درهرغلاف)و گوشوارک پهن و سیخی شکل هستند.مبداء لوبیای معمولی احتمالا بخش های قاره آمریکای جنوبی در مکزیک و گواتمالا است.واویلوف با توجه به تغییرات ژنتیکی زیادآنها که درآمریکای مرکزی وجنوب مکزیک یافت شده این مناطق رامبداء میداند.لوبیا 4 تا 7 هزارسال قبل از میلاددرمکزیک وبین 1تا 3 هزار سال قبل از میلاد توسط بومیان آمریکا کشت وکار می شده که باکشف تازه آمریکا زراعت آن دردنیا گسترش پیدا کرده است.در دنیا تاکنون چهل هزاررژیم پلاسما لوبیا جمع آوری شده که اکثر آنها به دومنطقه خشک و مرکز پیدایش آمریکای جنوبی و مرکزی تعلق دارند. لوبیا در پنج قاره جهان کشت می شودوباداشتن 22 تا 25 در صد پروتئین گیاهی محسوب میشود.(مجنون حسینی ، 1387 )
2–2-سطح زیرکشت وتولیدلوبیادرایران وجهان
بررسی آمارپانزده ساله(1955- 1980)نشان می دهدکه کل تولید لوبیادرجهان بین دهه ی 70 تا 80 ازرشدآمار قابل توجهی برخورداربوده است ولی دردهه ی 90 از روندافزایش تولیدآن خصوصا درسال 1995کاسته شده است.در سال 1979 میلادی تولید جهانی لوبیا 13382هزار تن بودکه درسال 1995 به 17818 هزار تن رسید.در بین قاره ها،آسیا بیشترین مقدار تولید لوبیارا به خود اختصاص داده است.بزرگترین کشورهای تولیدکننده لوبیا در آسیاکشور های چین،هندوستان،سریلانکا،پاکستان،برمه، ویتنام و تایلند می باشد.پس از آسیا،آمریکامقام دوم را داراو آرژانتین،برزیل،آمریکا،مکزیک ازبزرگترین کشورهای تولید کننده ی این قاره می باشد و 8/86 در صدسطح زیرکشت و 2/87 در صد تولید کل جهان در این قاره قرار دارد(کوچکی و بنایاناول،1372)آفریقا،اروپا،اقیانوسیه رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند(کوچکی وبنایان اول ، 1372)آفریقا ،اروپا،اقیانوسیه رتبه های بعدی رابه خوداختصاص داده اند .(باقری و همکاران ، 1376)در سال 1995 بیشترین عملکرد لوبیا مربوط به قاره اروپا(951کیلو گرم )وکمترین آن مربوط به قاره آسیا(578 کیلو گرم)میباشد.به طورکلی کمترین عملکرددر واحد سطح حبوبات درآسیا وآفریقا وبیشترین عملکرددرواحد سطح دراروپا می باشد.تولید بالای حبوبات درآسیا ناشیاز سطح زیر کشت زیادآن و زیاد بودن تولیددر واحد سطح دراروپا ناشی از وفورآب می باشد.درایران به علت کمبود آب بخش عمده از حبوبات در شرایط دیم و آن هم با عملکرد پایین تولید می شود.براساس آمار های سازمان خواربار کشاورزی(FAO)سطح زیر کشت لوبیا در سال های 2000 تا 2004 میلادی بین 67 تا 71 هکتار بوده است که تولیددر همین دوره بین 54 تا 60 میلیون تن برآورد شده است ( FAO، 2004 )در طی سال های ذکر شده کشت حبوبات در ایران 1 تا 5/1 میلیون هکتار و تولید نیز بین 475 تا 695 هزار تن بوده است.از نظر عملکرد مکان سی و یکم آسیا قرار دارد.سطح زیر کشت انواع لوبیا در ایران در سال 1385 در حدود 97310 هکتار و میزان تولید آن حدود 2078 هزار تن بوده است.متوسط عملکرد لوبیا در ایران و در زراعت های آبی 2340 کیلو گرم در هکتارودرزذاعت دیم 1100 کیلوگرم در هکتار بوده است . مهمترین استان های کشت و تولید لوبیا در کشور در سال 1386 استان های مرکزی،فارس،لرستان، خوزستان،زنجان،اذربایجان شرقی،اصفهان،چهار محال وبختیاری، اردبیل ، گیلان ، و کرمان میباشند . کمترین سطح زیر کشت لوبیا مربوط به استان های بوشهر،قم،یزد،سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی می باشند.(مجنون حسینی ، 1387 )در استان گیلان همه ساله 3500 هکتاراز اراضی،زیرکشت لوبیا می رود (نیکانفر ، 1373 ).
2 – 3- اهمیت اقتصادی لوبیا
برخی حبوبات در تجارت بین الملل افزون بر تولید روغن برای مصارف مختلف تغذیه انسان و دام استفاده می شوند.اهمیت آنها بعد از غلات است و در ایران پس از گندم و برنج قرار دارند.اراضی تحت کشت حبوبات برای تولید دانه خوراکی حدود 10 درصد مساحت زیر کشت غلات است و میزان تولید کل آنها حدود 5/3 درصد می باشد.(مجنون حسینی ، 1387 ).در بین حبوبات سویا و نخود از لحاظ سطح زیر کشت به مقام اول تا سوم دارا می باشند . به طور کلی کشور های هند ، روسیه ، چین ، برزیل ، ترکیه ، مکزیک ، آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، فرانسه ، نیجریه ، اتیوپی ، ایران جزء کشور های اصلی و پنج کشور کانادا ، استرالیا ، آمریکا و چین و میانمار جزء عمده ترین کشور های صادر کننده حبوبات در جهان به شمار می روندکه در مجموع 66 درصد کل صادرات حبوبات را به خود اختصاص داده اند.حبوبات به عنوان دومین منبع غذایی بشر پس از غلات عمده ترین منبع پروتئین گیاهی محسوب می شوند.در بین حبوبات از لحاظ سطح زیر کشت و ارزش اقتصادی مقام اول متعلق به لوبیااست.
2 – 4- خصوصیات گیاه شناسی لوبیا
لوبیا با نام انگلیسی کامنین1 ،از راسته رزالس2 ،خانواده لگومینوزه3،زیر خانوادهپاپیلیونیده4، شاخه فاسئولوس5 و جنس فاسئولوس است( باقری و همکاران، 1380). لوبیا یکی از مهمترین حبوباتی می باشد که سهم عمده ای دررژیم غذایی دارد و تامین کننده بخش مهمی از پروتئین مورد نیاز انسان است.این گیاه با داشتن 22 تا 25 درصد پروتئین،56تا58درصد کربوهیدرات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از منابع مهم پروتئین گیاهی محسوب می شود.لوبیا به علت داشتن غده های ریزوبیوم ریشه درافزایش نیتروژن خاک از طریق تثبیت نیتروژن هوا موثر می باشند.دانه های آن حاوی 20 تا 22 درصد پروتئین بوده که در جیره غذایی اهمیت زیادی دارد و بوته ها در تعلیف دام ها مورد استفاده قرار میگیرند (مجنون حسینی ،1387 ) لوبیا از خانواده لگومینوز می باشد و دارای ریشه گسترده با گره های تثبیت نیتروژن است.در زمین های درشت بافت و سبک می تواند حتی تا یک متر در زمین فرو رود.دارای یک ریشه اصلی می باشد که در اطراف ان ریشه های جانبی و فرعی گسترده شده است . ریشه های اصلی و فرعی این گیاه در عمق نسبتا یکسانی قرار می گیرند(کوچکی و بنایان ، 1372 )ساقه لوبیا علفی،سبز،باریک،در برخی ارقام بلند و رونده یا پیچیک دار ودر برخی واریته ها پا کوتاه و منشاء کم و بیش پوشیده از کرک است.برگ ها مرکب تک شاخه ای سه تایی،هربرگ دارای سه برگچه پهن تخم مرغی نوک تیز به رنگ سبز بادمبرگ مشخص،دمبرگ برگچه هاکوتاه ودر برخی واریته هابرگچه ها بدون دم به محور دمبرگ اصلی چسبیده است(طباطبایی ،1365 )گل های لوبیا شبیه پروانه است.گل آذین آنها به فرم سنبله یا خوشه است و عموما در حد فاصل بین برگ و ساقه ها قرار می گیرد.گلبرگ های آن پنج عدد بوده و به رنگ های مختلف سفید،ارغوانی،بنفش،و صورتی دیده می شوند.بزرگترین گلبرگ آن درفش نام دارد و به هنگام شکوفایی گل به صورت ایستاده قرار می گیرد.دو گلبرگ جانبی کوچکتر که کم و بیش موازی یکدیگر هستند و بال می نامند.در بخش پایینی هم دو گلبرگ با نزدیک شدن به یکدیگر ساختمانی را بوجود آورده اند که ناو نام گرفته است .کاسبرگ ها معمولا پنج عدد و به رنگ سبز در قسمت تحتانی گل قرار گرفته اند و انتهای آن ها به یک لوله باریک ختم می شود.گل ها دارای ده پرچم هستنذ که سفید رنگ با بساک های زرد یا سبز رنگ می باشند که نه عدد از ان ها به هم چسبیده ویکی آزاد است(کوچکی و بنایان اول، 1372 ). مادگی طویل و خامه آن در انتها خمیدگی دارد کلاله برجسته و کرکدار است گل ها خود گشن بوده ودر اقلیم های گرم، دگرگشنی در آن ها هیچگاه بیشتر از 5 درصد نخواهد بود (طباطبایی ،1365 )میوه نیامی یک برچه است که بعد از بارور شدن تخمک های بذر ها در داخل نیام رشد می کنند.شکل غلاف در ارقام مختلف،متفاوت و به شکل خمیده،مستقیم،پهن یااستوانه ای هستند.طول غلاف بین 7 تا 20 سانتی متر و حاوی 4 تا 6 بذر هستند.غلاف ها ابتدا سبز، بعدا زرد و دیواره ان ها خشک می شود. در برخی از واریته هارنگ نیام از ابتدا زرد خوشرنگ است و دانه به شکل کلیه ای کم وبیش درشت،با رنگ های متفاوت از سفید،زرد،پیازی،بنفش،سیاه،ابلق خاردار،گاهی کشیده و تخت و گاهی قدری برجسته و چاق هستند.فاقد آندوسپرم و شامل سه بخش اصلی پوسته خارجی،لپه ها وگیاهک است.محل اتصال پوسته خارجی با بخش داخلی بذر،ناف نام دارد.لپه ها بخشی از بذر هستند که قسمت اعظم مواد غذایی دانه در آن ها انباشته می شود.گیاهک نیز در قسمت تحتانی دانه و میان دو لپه قرار گرفته و متصل به لپه ها است.گیاهک شامل ساقه چه و ریشه چه است.بذر ها از نظر رنگ واندازه از کوچک و به رنگ سیاه(انواع وحشی )تا بزرگ و به رنگ های سفید،قهو های و زرد و به طول 7 تا 16 میلی متر دیده می شوند.معمولا ناف آنها سفید رنگ بوده و وزن صد دانه آن ها 20 تا 60 گرم است .
2 – 5- نیاز های اقلیمی لوبیا
لوبیا گیاهی گرمادوست است و صفر فیزیولوژیک آن 8 درجه سانتی گراد است.دمای مطلوب رشد آن 20 تا 29 درجه سانتی گراد بوده و دمای بیشتر از 45 درجه منجر به عدم تشکیل بذر در آن شده و دمای کمتر از 15 درجه سانتی گراد برای رشد آن مناسب نیست.لوبیا گیاهی روز کوتاه است این گیاه به خوبی سایه اندازی را تحمل میکند و در کشت های درهم به خوبی رشد می کند.برای رشد کامل آن 100 تا 130 روز وقت لازم است به شرط آن که دمای هوا هرگز صفر یا زیر صفر سانتی گراد نرسد .لوبیا محصول نواحی معتدل وگرم می باشد یعنی بذر آن برای سبز شدن احتیاج به دمای نسبتا زیاد دارد معمولا شروع گلدهی در لوبیا 30 تا 40 روز پس از کاشت است.اگر در این مرحله از رشد گیاه شرایط خشکی ایجادشود بیشترین خسارت به محصول لوبیا وارد می شود.گیاه لوبیا به شرایط آب و خاک و کیفیت آن خیلی حساس بوده و عملکرد آن حتی در دوره های کوتاه مدت کمبود آب صدمه می بیند.حبوبات درمراحل مختلف رشد فیزیولوژی به کمبود آب حساسیت متفاوتی دارند.گیاه لوبیا از مرحله سبز شدن تا قبل از مرحله گلدهی حساسیت کمتری به کمبود آب دارد.اما پس از شروع مرحله گلدهی نیاز آبی این محصول شدیدا افزایش می یابد.با شروع رسیدن اولین غلاف ها آبیاری لوبیا باید قطع گردد تا مدت زمان رسیدن محصول در مزرعه طولانی نشود.لوبیا اصولا به آب نسبتا زیادی احتیاج دارد و باید هر هفته مزرعه لوبیا را حتی المقدور آبیاری نمود وبسته به زود رس بودن یا دیر رس بودن انواع آن به 8 تا 12 نوبت آبیاری احتیاج پیدا می کند.لوبیارا در هر نوع خاک می توان کاشت. برای تهیه محصول زودرس از اراضی شنی رسی و شنی استفاده می کنند.اما بذر لوبیای دیررس پائیزه(مخصوصا برای تهیه لوبیای خشک )در زمین های لیمونی و رسی شنی کاشته می شود.از نظر pH ، در زمین هایی که pHآن بین 5/3 تا 6 است بهترین نتیجه و بیشترین محصول را دارد تاریخ کاشت بر عملکرد،طول میانگره در ساقه های اصلی و فرعی،وزن صد دانه ووزن خشک بوته به صورت معنی داری تاثیر می گذارد تاخیر در کاشت سبب برخورد رشد رویشی با گرمای تابستان،نقصان سطح فتوسنتز کننده،گلدهی زود هنگام و تطابق مراحل رشد زایشی باگرمای شدید می گردد.
2 – 6- مالچ
اصطلاح مالچ از کلمه انگلیسی mulch منشاء گرفته که در اصل به معنی پوشش است . در حقیقت می توان مالچ و مالچ پاشی را روشی برای ایجاد پوشش در سطح خاک قلمداد نمود که با اهداف و دیدگاه های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از انواع مالچ پاشی در زراعت ، باغبانی ، حفاظت خاک و تثبیت ماسه های روان و توسعه فضای سبز در سال های اخیر گسترش فراوانی یافته است . مالچ را می توان پوشش غیر زنده نامید که به عنوان محافظی برای گیاهان در زمستان به کار می رود و گیاهان را در برابر تغییر دمای شدید خاک و از دست رفتن آب زمین محافظت می کند و نیز جلوی رشد علف های هرز را می گیرد. برگ های پوسیده ، پیت ماس و تقریبا هر نوع ماده الی را می توان به این منظور به کار برد . نکته مهم دیگر در انتخاب مالچ این است که مالچ عاری از بذر علف هرز می باشد . توصیه می شود که از علوفه ای که پر از بذر است به عنوان مالچ استفاده نشود چرا در غیر اینصورت علف های هرز به سرعت رویش می یابند و مشکلاتی ایجاد می کند . به این دلیل می توان از پیت ماس و خاک اره و کود حیوانی کاملا پوسیده که اغلب عاری از علف های هرز می باشند استفاده کرد تا رشد علف های هرز کنترل شود و با این شرط که مالچ حداقل 10 سانتی متر ضخامت داشته باشد . البته کاشت متراکم گیاهان پوششی به بذر های علف های هرز فرصت استفاده از رطوبت و نور کافی به منظور جوانه زدن ورشد را نمی دهد . مالچ یکی از عملیات قدیمی است که توسط باغبانان به مدت طولانی برای کنترل علف های هرز و حفظ رطوبت پیرامون میوه ، سبزی و گل و گیاهان استفاده می شود . به طور سنتی ، فقط از علوفه ، علف چیده شده ، برگ ها و دیگر مواد که به آسانی تجزیه می شوند برای این کار استفاده می شود (هاگس ، 1971 ).
2 – 6 – 1- نقش مالچ ها (خاکپوش ها ) در زراعت دیم
تاریخ کاربرد مالچ ها در خاک ، احتمالا به قدمت کشاورزی می رسد (جکز و همکاران ،1955 ) رومیان باستان جهت صرفه جویی آب ، سنگ ها را در سطح خاک قرار میدادند و چینی ها از ریگ های بستر جوی ها به ان قصد استفاده می کردند . این عملیات برای مناطقی بودند که دسترسی به کارگر به آسانی میسر بود . اما با معرفی کشاورزی مکانیزه ، این روش ها دیگر عملی نبودند. در کشاورزی مکانیزه امروزی ، از بقایای گیاهان زراعی باقیمانده در مزرعه استفاده میشود در مورد گیاهانی که ارزش زیادی دارند فاز موادی که در جای دیگر ساخته شده وبه مزرعه انتقال می یابدبه عنوان مالچ استفاده می شود .مالچ ها به دلایل متفاوتی بکار برده می شود. اما بدون شک در دیمکاری ،صرفه جویی در آب و کنترل فرسایش ، از اهم این دلایل می باشند . در حالیکه تاثیر مالچ ها در صرفه جویی آب بسیار متغیر است . اما اگر مالچ ها به طور صحیح بکار برده شوند،مطمئنا در کنترل فرسایش آبی و بادی موثر خواهند بود.سایر دلایل استفاده از مالچ ها شامل : تعدیل درجه حرارت خاک ،اثر برعناصر غذایی خاک ،کنترل شوری خاک ،بهبود ساختمان خاک ،کنترل کیفیت گیاه و کنترل علف های هرز می باشد.

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید