پایان نامه

منبع مقاله c (3711)

2-5-3- واکنش گیاهان به یون‌های ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………..82-5-3-1- واکنش گیاهان به یون‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم……………………………………………………………………………82-5- 4-اثر شوری بر پرولین برگ……………………………………………………………………………………………………………………………………..102-5-6- اثر شوری بر قندهای محلول گیاه…………………………………………………………………………………………………………………………102-5- 7-اثر تنش شوری بر صفات رویشی گیاه………………………………………………………………………………………………………………….112-5-7-1- سطح برگ Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3710)

2-2-11-4 لسیتین (Lec):………………………………………………………………………………………………………….272-2-11-5- آسکوربیل پالمیتات (AP:…………………………………………………………………………………………282-2-12- کاربرد آنتی اکسیدانهای طبیعی………………………………………………………………………………………292-2-13- آنتی اکسیدان های بیولوژیکی:………………………………………………………………………………………292-3-دارچین:……………………………………………………………………………………………………………………………30 سایت منبع پایان نامه 2-3-1- کلیات گیاه شناسی:……………………………………………………………………………………………………….302-3-2- نامگذاری:……………………………………………………………………………………………………………………302-3-3-تاریخچه گیاه دارچین:……………………………………………………………………………………………………312-3-4-گونه های دارچین:…………………………………………………………………………………………………………322-3-5-ترکیبات شیمیائی:………………………………………………………………………………………………………….322-3-6- خواص داروئی و درمانی:……………………………………………………………………………………………..32 2-3-6-1- بیماری قلبی:……………………………………………………………………………………………………………342-3-6-2- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3709)

1-5-5 ستانده ها(خروجی های) پروژه های آبخیزداری81-5-5-1 اثرها و پیامدهای فیزیکی81-5-5-2 اثرها و پیامدهای مالی81-5-5-3 پیامدهای اجتماعی81-5-5-4 پیامدهای زیست محیطی81-5-6 انواع ارزیابی اثرها و پیامدهای پروژههای آبخیزداری91-5-6-1 ارزیابی اثرها و پیامدهای اقتصادی (مالی)91-5-6-2 ارزیابی اثرها Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3708)

1-26- 1 آنتی اکسیدان321-26- 2 متداول ترین آنتی اکسیدان های طبیعی داخل میوه عناب331-26-3کاروتنوئیدها :331-26-4ویتامین: A331-26-5ویتامین: C 331-26-6ویتامین: E341-26-7توکوفرول ها :341-26-8فنول ها :341-26-9 فلاوونوئیدها :351-27 اسیدهای چرب شناسایی شده در میوه عناب :36 1-27-1 نقش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع پایان‌نامه ارشد c (3707)

1-5- کلیاتی در رابطه با تیره کاسنی91-6- ماریتیغال101-6-1- مشخصات گیاه101-6-2- نیازهای اکولوژیکی121-6-3- تناوب کشت121-6-4- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز121-6-5- آماده سازی خاک131-6-6- تاریخ و فواصل کاشت131-6-7- روش کاشت141-6-8- مراقبت و نگهداری141-6-9- برداشت محصول15فهرست مطالبعنوانصفحه1-7- Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3706)

2-16- عصاره‌های گیاهی172-17- حلال‌های استخراجی182-18- اسانس‌ها182-19- اثرات بیولوژیکی اسانس‌ها182-20- ترکیبات شیمیایی اسانس‌ها182-21- نقش اسانس های گیاهی در تغذیه دام192-22-خصوصیات افزودنی‌های خوراکی202-23- روغن های فرار212-24- تاثیر اسانس ها بر تخمیر میکروبی شکمبه212-25- تاثیر اسانس ها بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (3704)

3-5-6-تعیین عملکرد غلاف خشک در لوبیا …………………………………………………………………………………… 383-5-7-تعیین تعداددانه خشک در بوته لوبیا ……………………………………………………………………………………. 383-5-8-محاسبه شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………………….. 393-5-9-شاخص برداشت دانه ……………………………………………………………………………………………………….. 393-6-تجزیه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 39فصل چهارم:تجزیه وتحلیل4-1- اثرمالچ ومقدارمصرف آهن بر ارتفاع بوته لوبیا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3703)

3-3-3- تهیه بستر کشت و اعمال تیمار کودی283-3-4- تیمار اسید سالیسیلیک293-3-5- تاریخ برداشت293-3-6- صفات ظاهری اندازه گیری شده293-3-7- اندازهگیری صفات مورفولوژی293-3-8- اندازهگیری صفات بیوشیمیایی313-3-8-1- مشخصات دستگاه HPLC مورد استفاده313-3-8-2- تزریق نمونه گیاهی323-3-8-3- تهیه استاندارد343-3-8-4- تعیین Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع مقاله c (3702)

2-3-2 اثر کود بر ارتفاع گیاه472-3-3 اثر کود بر شاخص سطح برگ482-3-4 اثر کود بر عملکرد دانه492-3-5 اثر کود بر عملکرد وزن خشک کل502-3-6 اثر کود بر عملکرد شاخص برداشت512-3-7 اثر کود بر عملکرد بر Read more…

By 92, ago